W ostatnich latach na świecie obserwuje się stały wzrost liczby podróży zagranicznych w tempie od 3 do 4 proc. rocznie. Przekroczona została już liczba 1 mld podróży turystycznych, a szacuje się że do 2030 roku liczba podróży zagranicznych na świecie wyniesie ponad 1,8 mld. Najwyższe wskaźniki wzrostu liczby zagranicznych podróży turystycznych będą notowane na Bliskim Wschodzie, Azji Wschodniej i Pacyfiku oraz na obszarze Azji Południowej, jednakże Europa nadal będzie liderem pod względem udziału w zagranicznych podróżach turystycznych.

Według Europejskiej Komisji Turystyki popyt na międzynarodową turystykę zdrowotną, w tym uzdrowiskową będzie wzrastał szybciej niż w innych rodzajach turystyki. Oprócz prognoz dotyczących wzrostu liczby podróży związanych ze zdrowiem (w ramach turystyki medycznej) prognozuje się również wzrost zainteresowania podróżami kulinarnymi i podróżami związanymi z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Zakłada się również, iż większa świadomość ekologiczna turystów spowoduje wzrost popytu na produkty turystyczne o dużych walorach przyrodniczych czyli wzrost uczestnictwa w ekoturystyce oraz agroturystyce.

W ramach turystyki medycznej mamy duży potencjał rozwojowy dla turystyki uzdrowiskowej. W Polsce mamy obecnie 45 uzdrowisk, które występują na obszarach 13 z 16 województw. Uzdrowiska są jednym z priorytetowych produktów markowych dla rozwoju turystyki w Polsce. Przewiduje się, że w najbliższych latach rozwój turystyki uzdrowiskowej w Polsce będzie związany ze wzrostem popytu na wyjazdy krótkookresowe do miejsc położonych blisko miejsca zamieszkania, ze wzrostem zainteresowania wyjazdami w celach zdrowotnych i rozrywkowych, z dalszym rozwojem turystyki biznesowej i specjalistycznej oraz z napływem turystów zagranicznych. Istotne jest to, iż wśród grupy wiekowej powyżej 
60 lat cel zdrowotny jest celem prawie 1/4 wyjazdów turystycznych. Polska jest atrakcyjnym kierunkiem turystyki spa i wellness przede wszystkim dla Niemców, Rosjan i Ukraińców. Równocześnie jest atrakcyjnym miejscem pobytów służących poprawie zdrowia (czyli pobytów o charakterze typowo sanatoryjnym i mającym na celu korzystanie z usług typowo medycznych) dla mieszkańców 15 państw tzw. „starej” Unii Europejskiej (szczególnie ze względu na niskie ceny).

Ponadto prognozujemy, iż w Polsce w perspektywie kilku najbliższych lat będzie się nadal rozwijała turystyka na obszarach wiejskich. Polska wieś stanowi jeden z niewielu w Europie przykładów zachowania tradycyjnego, kultywowanego od pokoleń dziedzictwa kulturowego z przebogatą obrzędowością i obyczajowością. Dzięki temu powstaje wspaniały, unikatowy produkt turystyczny dostarczający bogatych przeżyć, wrażeń, wyzwalający emocje i oferujący możliwość „doświadczania” polskiej wsi.

Oprócz oferowania zróżnicowanych form noclegu i wyżywienia, w ramach turystyki wiejskiej tworzone są regionalne produkty turystyczne, budowane są wioski tematyczne oraz obiekty specjalistyczne i pokazowe (młyny, zagrody, osady) oraz gospodarstwa edukacyjne. Istotne jest także tworzenie szlaków na obszarach wiejskich, 
w tym w szczególności szlaków łączących w sieć wyżej wymienione 
obiekty, stanowiące o unikalnym 
charakterze danego obszaru.

Podstawą konkurencyjności oferty turystycznej polskiej wsi jest jakość usług, o którą dba Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, co wpływa na kształtowanie opinii oraz ocen dotyczących agroturystyki i turystyki wiejskiej 
w Polsce, jak również stymuluje jej prawidłowy rozwój. Federacja zarządza ogólnopolskim systemem oceny wiejskiej bazy noclegowej, obejmującym jej kategoryzację. W ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu 
i Turystyki system kategoryzacyjny został ostatnio zmodernizowany 
i udoskonalony. Wśród kryteriów ocen została uwzględniona część kryteriów rekomendowanych  przez Europejską Federację Turystyki Wiejskiej EuroGites. Ponadto, w ramach nowego systemu, gospodarstwa zaliczane będą do jednej z dwóch kategorii: „Wypoczynek na wsi”  lub 
„Wypoczynek u rolnika”. Na takie rozgraniczenie turystyki wiejskiej od dawna czekali klienci.